Niepełnosprawni a uzależnienie – jak lepiej pomagać

Niepełnosprawni a uzależnienie – jak lepiej pomagać

Bez Granic

Blisko 80 osób dyskutowało podczas seminarium „Profilaktyka uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Seminarium miało na celu wymianę doświadczeń specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, terapeutów uzależnień oraz profesjonalistów podejmujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wnioski z ze spotkania stanowić będą bazę wyjściową do współpracy między instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu utworzenia Gdańskiego Modelu Pracy terapeutycznej i profilaktycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Podejmując wspólne działania w tym obszarze będzie możliwe podniesienie jakości udzielanej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, dotkniętym problemem uzależnień, oraz ich rodzinom. Warto również objąć specjalistycznym wsparciem asystentów osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwiając im również uczestnictwo w superwizjach i szkoleniach, uwzględniających charakter ich pracy.
Podczas spotkania wykłady wygłosili:
• prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz- psycholog, socjolog, wieloletni pracownik PAN, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych IFiS Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
• Henryk Kędzierski – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii (PTP) dyrektor SPZOZ WOTUW w Stanominie
• realizatorzy prodilaktycznego programu „Bez granic” Stowarzyszenia „Otwarte drzwi” w Warszawie:
Hanna Danielska – psycholog, kurator społeczny, organizator pracy socjalnej, koordynator programu „Bez granic”, współautor i instruktor warsztatów z profilaktyki uzależnień alkoholowych
Joanna Gruzel – asystentka osoby niepełnosprawnej, specjalista w trakcie certyfikacji z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, członek komisji rewizyjnej Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Socjus”
Marek Zaboklicki – psycholog, terapeuta zajęciowy, asystent osoby z niepełnosprawnością, współautor i instruktor warsztatów z profilaktyki uzależnień alkoholowych, prowadzonych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Oprócz części wykładowej była dyskusja panelowa. W gronie panelistów , oprócz prelegentów, zasiedli: senator Antoni Szymański, terapeuta Zygmunt Medowski (TPŚ „Mrowisko”), Danuta Wójcicka (PSONI), Bartosz Łapa (WTZ w Kartuzach). Dyskusję panelową poprowadziła Angelika Pawłowska, psycholog aktywnie działający w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gdańsku.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w ramach funduszy Miasta Gdańska przeznaczonych na profilaktykę i rozwiazywanie problemów alkoholowych.

Podsumowanie projektu Bez Granic

Podsumowanie projektu Bez Granic

Bez Granic

16 grudnia odbyło się podsumowanie projektu „Bez Granic” dotyczącego profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Na początku o czynnikach uzależnienia mówiła pani Iwona, później na temat projektu mówiła pani Hania z panem Markiem. Na naszym spotkaniu gościliśmy panią Annę Baranowską z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pana Krzysztofa Brzózkę. Na spotkaniu obecni byli również beneficjenci projektu oraz kadra ośrodka „Partnerzy”. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i towarzyszenie nam podczas tej doniosłej dla nas chwili.

Ostatnie spotkanie

Ostatnie spotkanie

Bez Granic

W tym tygodniu odbyło się już ostatnie spotkanie grup wsparcia, grupy samopomocowej oraz warsztatów z profilaktyki uzależnień, na których gościliśmy p. Anię, która jest sympatykiem Stowarzyszenia Abstynenckiego. W ramach podsumowania projektu „Bez Granic” wspólnie z Państwem dzieliliśmy się naszymi refleksjami. Uczestnicy zajęć mówili co się podobało i o czym jeszcze chcieliby usłyszeć. Ogromnie nam miło że projekt cieszy się tak licznym państwa zainteresowaniem. Bardzo dziękujemy.

Bez Granic

Bez Granic

Bez Granic

Projekt „Bez Granic” jest odpowiedzią na potrzebę skierowania odpowiednich działań profilaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami mającymi problem z nadużyciem alkoholu, uzależnieniem od niego lub od innych substancji psychoaktywnych.
Jest adresowany do osób, których specyfika niepełnosprawności nie pozwala na skorzystanie z ogólnodostępnych ofert kierowanych do osób borykających się
z problemem uzależnień.

W ramach pro13900278_1165943736801313_8110862952630928040_njektu zostanie przeszkolona grupa specjalistów – osób bezpośrednio współpracujących z osobami z niepełnosprawnościami – z zakresu profilaktyki uzależnień. Następnie ta grupa przeprowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla beneficjentów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz utworzy trzy grupy: grupę wsparcia dla osób współuzależnionych, grupę wsparcia dla osób DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) oraz grupę samopomocowa.

Projekt: Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – projekt pilotażowy „Bez Granic” realizowany jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016 oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.