W naszym Ośrodku proces rekrutacji i kwalifikacji uczestników do projektu przebiega następująco:

spotkanie indywidualne z kandydatem i członkami jego najbliższego środowiska prowadzone przez psychologa psychologa –specjalistę ds. merytorycznych koordynacji wsparcia i kierownika Ośrodka

– prezentacja zasad funkcjonowania placówki oraz potrzeb i oczekiwań kandydata,

– gromadzenie i analiza aktualnej dokumentacji kandydata,

– wykonanie niezbędnych badań (np. testów kompetencji, zainteresowań, badanie poziomu intelektualnego, itp.), ewentualnie zlecenie konsultacji specjalistycznych,

zaprezentowanie Radzie Programowej (RP) Ośrodka przez kierownika i psychologa – specjalistę ds. merytorycznych koordynacji wsparcia –wyników wstępnej diagnozy kandydata,

udział kandydata i ewentualnie (w przypadku wyrażenia przez niego zgody) członka jego najbliższego środowiska w spotkaniu z Radą Programową Ośrodka „Partnerzy”

wzajemna prezentacja siebie i swoich oczekiwań,

kwalifikacja kandydata na wstępny okres m-ca w celu potwierdzenia słuszności wstępnego rozpoznania oraz stworzenia warunków do podjęcia przez BO świadomej decyzji o współpracy ( w sytuacjach szczególnie wątpliwych RP może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu wstępnego),

zakwalifikowanie kandydata do odpowiednich form wsparcia w Ośrodku, przydział pracownika kluczowego (członka Rady Programowej). Po okresie obserwacji i diagnozy

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Dla zapewnienia adekwatnej do wymogów projektu rekrutacji beneficjentów i umożliwienia równego dostępu wszystkim potencjalnym kandydatom, podejmujemy działania promocyjne za pośrednictwem następujących form:

– rozpowszechnianie materiałów informacyjno – promocyjnych w różnych środowiskach: edukacyjnych, służby zdrowia i pomocowych.

– systematyczną promocję aktualnych i planowanych działań placówki za pośrednictwem strony Internetowej Stowarzyszenia(www.otwartedrzwi.pl) i Ośrodka (www.partnerzy.otwartedrzwi.pl) oraz portali społecznościowych tj. Facebook

– promowanie działalności Ośrodka poprzez czynne uczestnictwo w działaniach w środowisku (tj. pikniki, festyny, konkursy, festiwale organizowane zarówno przez naszą placówkę, jak i inne podmioty),

– rozpowszechnianie wiedzy na temat działalności Ośrodka poprzez aktywność pracowników merytorycznych w Komisjach Dialogu Społecznego, Warszawskim Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, corocznie organizowanych przedsięwzięciach typu ( Giełda Mocy, Kucharz Doskonały i innych),

– organizacja tych przedsięwzięć odbywa się hybrydowo lub online ze wzglądu na sytuacje epidemiologiczną) konferencjach i seminariach.