Blisko 80 osób dyskutowało podczas seminarium „Profilaktyka uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Seminarium miało na celu wymianę doświadczeń specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, terapeutów uzależnień oraz profesjonalistów podejmujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wnioski z ze spotkania stanowić będą bazę wyjściową do współpracy między instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu utworzenia Gdańskiego Modelu Pracy terapeutycznej i profilaktycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Podejmując wspólne działania w tym obszarze będzie możliwe podniesienie jakości udzielanej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, dotkniętym problemem uzależnień, oraz ich rodzinom. Warto również objąć specjalistycznym wsparciem asystentów osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwiając im również uczestnictwo w superwizjach i szkoleniach, uwzględniających charakter ich pracy.
Podczas spotkania wykłady wygłosili:
• prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz- psycholog, socjolog, wieloletni pracownik PAN, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych IFiS Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
• Henryk Kędzierski – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii (PTP) dyrektor SPZOZ WOTUW w Stanominie
• realizatorzy prodilaktycznego programu „Bez granic” Stowarzyszenia „Otwarte drzwi” w Warszawie:
Hanna Danielska – psycholog, kurator społeczny, organizator pracy socjalnej, koordynator programu „Bez granic”, współautor i instruktor warsztatów z profilaktyki uzależnień alkoholowych
Joanna Gruzel – asystentka osoby niepełnosprawnej, specjalista w trakcie certyfikacji z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, członek komisji rewizyjnej Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Socjus”
Marek Zaboklicki – psycholog, terapeuta zajęciowy, asystent osoby z niepełnosprawnością, współautor i instruktor warsztatów z profilaktyki uzależnień alkoholowych, prowadzonych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Oprócz części wykładowej była dyskusja panelowa. W gronie panelistów , oprócz prelegentów, zasiedli: senator Antoni Szymański, terapeuta Zygmunt Medowski (TPŚ „Mrowisko”), Danuta Wójcicka (PSONI), Bartosz Łapa (WTZ w Kartuzach). Dyskusję panelową poprowadziła Angelika Pawłowska, psycholog aktywnie działający w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gdańsku.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w ramach funduszy Miasta Gdańska przeznaczonych na profilaktykę i rozwiazywanie problemów alkoholowych.