Rekrutacja uczestników ma na celu ustalenie rodzaju, stopnia niepełnosprawności, potencjałów i (…) deficytów uczestników.

Nabór prowadzony jest we współpracy z: Ośrodkami Pomocy Społecznej, szkołami specjalnymi dla osób z niepełnosprawnością, poradniami zdrowia psychicznego i innymi specjalistycznymi (zajmującymi się osobami, u których podstawą niepełnosprawności jest zaburzenie funkcjonowania poznawczego, jak również zaburzenia psychiczne i neurologiczne). Realizowany jest również dzięki promocji działalności Ośrodka za pomocą: Internetowej Strony Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz Ośrodka, fanpage na portalu Facebook.pl oraz prowadzonego Biuletynu Informacyjnego.

Rekrutacja prowadzona jest poprzez zgłoszenie własne beneficjenta i/lub członka jego środowiska. Proces ten obejmuje: gromadzenie dokumentacji kandydata, jej analizę, spotkanie kierownika i psychologa Ośrodka z kandydatem i/lub członkiem jego środowiska (lub inną upoważnioną osobą).

Ostatecznie decyzję o przyjęciu kandydata, oraz zakwalifikowaniu go do poszczególnych form wsparcia przewidzianych programem Ośrodka, podejmuje Rada Programowa Ośrodka.

W przypadku osiągnięcia rezultatu przez beneficjenta lub jego rezygnacji z udzielanego wsparcia nastąpi dodatkowa rekrutacja, mająca na celu wyrównanie odpowiedniej liczby uczestników Projektu.