Uczestnikami Ośrodka mogą być osoby z niepełnosprawnością potwierdzoną dokumentacyjnie (orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ZUS).

Beneficjentami projektu są osoby z zaburzeniami psychicznymi (niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia zachowania, choroby psychiczne, autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia osobowości, etc.) głównie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby legitymujące się lekkim stopniem niepełnosprawności -wynika ona z upośledzenia umysłowego, któremu towarzyszą dodatkowe dysfunkcje o charakterze zdrowotnym, społecznym, osobowościowym.

Wśród beneficjentów naszego Ośrodka są:
– osoby z zaburzeniami psychicznymi, absolwenci szkół specjalnych, integracyjnych, wieczorowych, którzy posiadają stosunkowo duży potencjał rozwojowy, ale nie są jeszcze przygotowani do podjęcia w pełni samodzielnej aktywności społecznej czy zawodowej.
– absolwenci placówek rehabilitacyjnych (tj. WTZ, ŚDS), którzy zakończyli w nich proces terapii, ale nie mogą otrzymać dostosowanej do ich aktualnych potrzeb i możliwości, oferty rozwojowej czy zatrudnieniowej, a dalsze ich pozostawanie w dotychczasowych formach rehabilitacji byłoby równoznaczne ze stagnacją bądź regresem.
– osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz problemami emocjonalno-charakterologiczno-psychologicznymi, które – dzięki udanemu procesowi rehabilitacji – dobrze funkcjonują, ale dla utrzymania osiągniętego poziomu ich przystosowania społecznego bezwzględnie wymagają dalszego wsparcia i zorganizowanej aktywności.
– osoby, które skutecznie przeszły proces przygotowania i adaptacji zawodowej, podjęły zatrudnienie na otwartym, wspomaganym lub chronionym rynku pracy, ale dla dalszego efektywnego funkcjonowania zawodowego, społecznego i osobistego potrzebują odpowiednio zorganizowanego systemu wsparcia, monitoringu, a nade wszystko środowiska zapewniającego im poczucie przynależności i identyfikacji.
– osoby z zaburzeniami psychicznymi, które podjęły zatrudnienie, ale z różnych przyczyn utraciły pracę i dla podtrzymania osiągniętych kompetencji oraz readaptacji zawodowej wymagają zorganizowanej aktywności poznawczej, społecznej i zawodowej.

W zdecydowanej większości beneficjentami Ośrodka są absolwenci specjalnych szkół zawodowych i przysposabiających do pracy oraz aktywne zawodowo, ale ze względu na specyfikę niepełnosprawności, nadal wymagają podtrzymywania osiągniętego poziomu funkcjonowania korzystając z oferty Ośrodka.

Uczestnikami Ośrodka nie mogą być uczestnicy korzystający z oferty w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, ani pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, jak również osoby wykazywane już na listach w innych projektach o tym samym celu realizacji, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub/i Miasto Stołeczne Warszawa (ze względów prawnych).

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu 🙂