W ramach Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działającego przy Stowarzyszeniu BORIS od 2015 roku realizowana jest koncepcja Kręgów Wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – KWONI. Rodziny i osoby z NI często nie istnieją w lokalnej świadomości. Nie widać ich, bo zamykają się w swoich rodzinach i grupach. Przez wiele lat osoby z NI to było w społecznościach wielkie „tabu”. W związku z tym tak bardzo ważne jest przezwyciężenie stereotypów na temat osób z NI – że nie są groźni, że mają też wiele do dania, że są takimi samymi obywatelami jak inni ludzie. Największą trudnością nie jest wcale sama osoba z jej specyficzną niepełnosprawnością, ale samotność, która izoluje od ludzi i otaczającego świata. Dlatego tak ważne jest włączanie osób z NI do aktywności oferowanych przez różne lokalne instytucje i organizacje, akceptacja „inności” w codziennym życiu. To wielkie wyzwanie dla współodpowiedzialności i sąsiedzkiej solidarności dlatego tworzone są właśnie Kręgi Wsparcia dla osób z NI. Osoba niepełnosprawna musi mieć stworzone możliwości by móc włączyć się w społeczeństwo, a społeczeństwo musi chcieć przyjąć tę osobę na prawach, jakie ma każdy inny obywatel. W procesie tym swoje miejsce zajmuje zarówno rodzina, w której żyje osoba z niepełnosprawnością, jak też środowisko specjalistów pracujących z nią na różnych etapach jej życia oraz społeczność lokalna. Wzajemna współpraca i rozumienie swoich działań wszystkich uczestników procesu ma decydujące znaczenie dla dobrego życia w społeczności oraz zabezpieczenia bezpiecznej przyszłości.

Koalicja rodzin i organizacji pozarządowych skupiona wokół idei Kręgu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie KW ONI pracuje już od 2015 r. Nigdy jeszcze nie podjęto działań adresowanych do tej grupy osób i ich rodzin na taką skalę i z tak nowatorską filozofią działania. Wielu z nas postrzega osoby z niepełnosprawnością intelektualną w sposób stereotypowy, nie zna ich potrzeb, zainteresowań, nie rozumie, czy też obawia się ich zachowań. Drzemiące w nas lęki, obawy przekładają się na nasz stosunek w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Taka postawa sprawia, że ludzie ci spychani są na margines życia społecznego i pozostają na nim często do końca….. A wielu z nich potrzebuje po prostu towarzystwa, serdeczności, zainteresowania, uwagi innej osoby.

Zbudujmy razem Kręgi Wsparcia!
Organizacje skupione wokół idei KW ONI chcą budować społeczne sieci wsparcia, dzięki którym ludzie mogą liczyć na siebie nawzajem i realizować w praktyce solidarność społeczną. Szukamy ludzi chętnych do rozwijania swoich pasji wspólnie z osobami niepełnosprawnymi. Razem zmieńmy społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną, zbudujmy kręgi przyjaznych ludzi!

To wyjątkowe przedsięwzięcie!
Społeczną sieć wsparcia posiada każdy z nas. Są to bliscy, przyjaciele i znajomi, na których pomoc możemy liczyć w trudnych sytuacjach. Dla osób niepełnosprawnych, w szczególności intelektualnie, zbudowanie tego typu relacji stanowi nie lada wyzwanie. Największym upośledzeniem jest samotność, która izoluje ich od ludzi i otaczającego świata. Świat już dawno dokonał zmiany takich postaw. Programy integracyjne, powszechna edukacja w tym zakresie sprawiły, że obecność osób z niepełnosprawnościami, ich rola w społeczeństwie, status społeczny są zgoła odmienne niż w naszym kraju.
🙂
W 2017 r. dzięki wsparciu otrzymanemu od Fundacji Valores mogliśmy podjąć kontynuację naszej pracy nad Warszawskimi kręgami wspracia. Pracowały 4 podmioty : dwa ŚDS-y z Rydygiera 3 i Górskiej 7 oraz dwie organizacje pozarządowe : Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i Stowarzyszenie Tęcza. Każdy podmiot prowadzi 3 kręgi. W tym roku podsumowaliśmy naszą dotychczasową pracę w formie przeprowadzonych ankiet i analizy całości zebranego matariału.Pomoże nam on nad przemyśleniem dalszych działań.
W roku 2018 r. dzięki stałemu wsparciu Stowarzyszenia BORIS mamy znowu szansę na podpisanie umowy na grant od Fundacji Valores. To pozwoli nam na pracę nad poszerzeniem działań o nowe podmioty, szkolenia i zwiekszenie pracy w środowisku.
Całość prac koordynować będzie Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS..:)

Warszawskie kręgi wsparcia w 2017r. rozwijane były dzięki wsparciu Fundacji Valores – w imieniu wszystkich zaangażowanych w pracę nad budową kręgów dziękujemy <3 🙂
http://www.valores.pl/